خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

دونیالیق آنا دیل گونو قوتلو اولسون

+0 به یه ن

 دونیالیق آنا دیل گونو قوتلو اولسون

👌سخنان بزرگان در باره اهمیت زبان و فرهنگ مادری  :
❤️ استورات میل : اگر بخواهند شما را وابسته سازند نخست سراغ زبانتان می روند
❤️ ماهاتما گاندی : کسی که زبان و ادبیاتش را نخوانده باشد؛ تاریخش را نخواهد دانست و آنکس که تاریخش را نداند آینده ای ندارد.
❤️ میلان کوندرا : نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت پاک کردن حافظه آنست؛ باید کتاب هایش را؛ فرهنگش را؛ زبانش را از میان برد.
❤️ جات استوارت : اگر استعمار بخواهد که ملتی را وابسته خود سازد؛ نخست سراغ زبان و هویت و فرهنگ آنها می رودو اگر ملتی فرهنگ خود را از دست بدهد استحاله و آسیمیله می شود
❤️ برای حفظ و ارتقا زبان و ادبیات و فرهنگ زبان مادریمان ترکی مطالعه کتاب های ترکی زیر پیشنهاد می شود :
❤️  تمثیل و مثل
❤️ ناغیلار بوبچاسی
❤️ مثنوی یوسف و زلیخا
❤️ نگاهی به ادبیات ترکان خراسان
❤️ نگاهی به فرهنگ ترکان خراسان
❤️ جهت تهیه کتاب های ترکی فوق به شماره ۰۹۱۵۹۷۶۶۰۶۶ پیامک بزنید