خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

نام های ترکی سیاره ها در اساطیر ترکی

+0 به یه ن


 

دوشنبه 29 تیر 1394 ، 21:42:16 یازار :تبریزلی

نام های ترکی سیاره ها در اساطیر ترکی

سیاره : گزه گن Gezegen

عطارد (تیر)

1-تیلکدیز Tilekdiz یا تیلگ TİLEG

2-تیلگ هان (نام اسطوره ای) Tileg Han

3-اردنای Erdenay

4-سولدوز sulduz

5-مئرگن (نام اسطوره ای دوم) Mergen

 

ونوس(ناهید-زهره)

1- سئویت Sevit

2-چولپان ÇOLPAN (نام اسطوره ای)

3-اومای (نام اسطوره ای) Umay

 

زمین (ارض)

1-یئرتینج Yertinç

2- یئریندیز Yerindiz

 

مارس (مریخ-بهرام)

1- کوروت Kürüt

2- کیزاندیز Kızandız یا کیزان KIZAN

3-کیزاغان (نام اسطوره ای) Kızağan

 

ژوپیتر ( مشتری)

1- اونگای Ongay

2-ارن EREN

3-ارندیز Erendiz

4-اولگن (نام اسطوره ای Ülgen)

 

ساتورن (زحل-کیوان)

1-ارکلی Erkli

2- ارکلیک هان (نام اسطوره ای) Erkliğ Han

3-سکندیز Sekendiz

4-کاراهان (نام اسطوره ای دوم) karahan

 

اورانوس

1-جئتئی Cetey

2- یئتن ETEN

3- جئدی هان (نام اسطوره ای) Cedey Han

 

نپتون

1-آلتان ALTAN

2-آلتای هان (نام اسطوره ای) Altay Han

3-تالای(نام اسطوره ای دوم) Talay

 

پلوتون

1-یالدیریک Yaldırık

2-اوسان USAN

 

 

نام های ترکی برج ها:

 

فروردین (قوچ)

هوی Hoy ، ائلبیس (اسطوره و الهه ی جنگ در اساطیر ترک)

 

اردیبهشت (ثور)

بوکا Buka ، اود Ud ، اوغوس Oğus ، آییحیت Ayıhıt (اسطوره و الهه ی زیبایی در اساطیر ترک)

 

خرداد (جوزا)

اکیز Ekiz ، جؤهؤگؤی Cöhögöy (اسطوره و الهه ی سوارکاری در اساطیر ترک)

 

تیر (خرچنگ)

کئسالا Kısala ، سووشایان Suvşayan ، پاکا Paka ، ایه سیت İyehsit (اسطوره و الهه ی عشق در اساطیر ترک)

 

مرداد (اسد)

تونگا Tonga ، هاهای Hahay ، آییق Ayığ (اسطوره و الهه ی آسمان در اساطیر ترک)

 

شهریور (سنبله)

باشاک Başak، بوغا Buğa ، بودای Boday ، آلاهچین Alahçın (اسطوره و الهه ی زندگی در اساطیر ترک)

 

مهر (میزان)

اولگو Ülgü ، کسیل Kesil ، تارتلی Tartı ، اولوغ (اسطوره و الهه ی خلقت در اساطیر ترک)

 

آبان (عقرب)

شایان Şayan ، کویروغان Kuyruğan ، هوتوی Hotoy (اسطوره و الهه ی خورشید در اساطیر ترک)

 

آذر (قوس)

اوکتار Oktar ، سوغرون Suğorun (اسطوره و الهه ی آینده در اساطیر ترک)

 

دی (جدی)

اوغلاک Oğlak ، سئرکه Serke ، ائچکی Eçki ، جیلها Cılha (اسطوره و الهه ی کودک در اساطیر ترک)

 

بهمن (دلو)

کؤنک Könek ، چلک Çelek ، تانها Tanha (اسطوره و الهه ی تقدیر در اساطیر ترک)

 

اسفند (حوت)

چاباک Çabak ، اوچورلو Uçurlu ، آغار Ağar (اسطوره و الهه ی موجودات زنده در اساطیر ترک)

 

نام های ترکی ستاره های مشهور و صورت های فلکی:

 

ستاره قطبی : دانولوز Danulduz

خوشه پروین(ثریا) : اولکر Ülker

خوشه کندو : کووان Kovan

دب اکبر : یئدیگر Yediger

دب اصغر: کوموک Kömük

اسد اصغر : کمپیر Kempir

ذات الکرسی : کاراکورت Karakurt

جبار : تایاک Tayak

منابع :

1- تی.آر ویکی پیدیا : اینجا

2-  تورکچه سئون : اینجا

3- اوندیو : اینجا


آچار سؤزلر : سٶزلوگ,