خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ریشه ترکی نام آذربایجان

+0 به یه ن

در بین ترکان باستان کتیبه ها اکثر به سه شکل الفبایی و طمغا (مهر) و سیمگه (نماد) نوشته می شود. یکی از طمغایی هایی ترکان طمغای آذ یا آس می باشد. این طمغا در اکثر کتیبه های ترکی پروترک ها وجود دارد حتی در کتیبه های باستانی آذربایجان.

طمغای آذ یا آس به معنی و مفهوم هوش دانایی و بزرگی است. بیشتر ترکان از این طمغا برای معرفی کرده اند یعنی شکل عمومی بوده که ترکان برای نامیدن خود از آن استفاده می کردند.

AZ-AS (the AS people, high people)

their names have the AS, AZ tamga

در نام آذربایجان لفظ آذ یا آس نیز مشهود است. این طمغا در نام آراز (و ارس) به کار رفته است.

ریشه نام آذربایجان بصورت زیر است

آذ (آس)

ار(جوانمرد)

بای (بزرگ)

جان(گان:یکی از پسوندهای مکان ترکی)

بطور کلی به معنی محل زندگی آذ (آس) جوانمرد و بزرگ

لفظ آذ (آس) در زمان کنفدارسیون های باستانی ترکان که سراسر آسیا واروپا را زیر سلطه خود داستند کاربرد وسیعی داشته است به همین دلیل است که بعضی ها ریشه نام آسیا را از این لفظ طمغای آذ (آس) میدانند.

خلاصه مقاله ای انگلیسی در این باره

The name of the continent being AS ÖYÜ (as in köy (village in Turkish probably coming from OK ÖYÜ) and the connection)

AS ÖYÜ: The place where AS people live (Asia). (ÖYÜ: place. like in Turkish word KÖY (village) (probably derived from OK ÖYÜ meaning place belonging to OK) Also, IYA,ÖYÜ, IA contains "belong to us" meaning in Turkic languages


آچار سؤزلر : سٶزلوگ,