خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

رفیق قافله : شریک دزد

+0 به یه ن

سلام رفیق قافله : شریک دزد

وقتی اختیارت امورات را به دست کسی می سپاری ، کسی را وکیل کارهایت می کنی ، ازش انتظار داری که تمام تلاشش را برای حفاظت و حراست از مسئولیت هایی که بنا بر وکالت پذیرفته انجام دهد.

حال اگر این وکیل یک روز تا لنگ ظهر بخوابد ،

یک روزی هوس کند به سیاحت جنگل های شمال برود ،

یک روز تو رو در بایستی بماند و مجبور شود در کوچه ... شهرستان گرمی کباب بره بخورد

یک روزی از سر دلسوزی !!! زن جوان بگیرد و ....

یک روزی به هوای وکالتی دیگر به روستای .... اردبیل، حسینیه ... برود و بعد از سخنرانی  ... میلیون تومان خیرات کند .

یک روزی در شهر همیشه بارانی ... برای جماعت صغیر که جانشان را برداشتند و از این خراب شده ای که می خوانی فرار کردند. سخنرانی می کند و  ... دو باره خوش آمدی.

رفیق قافله. وقتی نصف روز را  وکالت می کنی، یادت باشد از تف هایی که به صورت نحست می خورد، ... ناراحت هم باشی برایت فرقی ندارد ، شریک دزد.

تو! چهار سال ما را پیچاندی. دست خوش.

ما که زورمان به هیکل نتراشیده ات نمی رسد.

خدا : حساب ما را با شما تصویه کند.

ما از حق مان نمی گذریم.

منبع : موران : اینجا