خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

بی وفا دونیاسن (وفاسیز دؤنیا) : رسول عباس زاده

+0 به یه ن

بی وفا دونیاسن (وفاسیز دؤنیا) رسول عباس زاده

بابا روشن روایتیتدان.
بخشی : رسول عباس زاده.  قوچانلو

دوتار قوچان، آهنگ ترکی خراسانی، بخشی عباس زاده

اجرای آهنگ ترکی اصیل خراسانی به نام بی وفا دونیاسن (وفاسیز دؤنیا)

توسط بخشی جوان رسول عباس زاده. خراسان رضوی.قوچان

آدرس دانلود : اینجا