خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سومین همایش شعر و موسیقی ترکی ائل سون

+0 به یه ن

سومین همایش شعر و موسیقی فشک فراهان / گروه موسیقی ائل سون

آدرس دانلود :

http://el-sevan.com