خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

یک چهره

+0 به یه ن

استاد یارمحمد معبودی دبیر دبیرستان های بجنورد و نوازنده دوتار و عضو گروه تاسیس تاریخ خراسان شمالی