خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

نادرشاه افشار : بیگلر آغا خوش گلدینگز

+0 به یه ن

نادرشاه افشار : بیگلر آغا خوش گلدینگز

نویسنده : بهمن رنجبران

گفته نادرشاه افشار، با احترامی خاص و به زبان محلی و ایلی خود « ترکی افشار» به سردار کلبعلی خان افشار : بیگلر آغا خوش گلدینگز

نادر شاه بعد از فتح هندوستان و مراجعت به خراسان ،در دیدار با دوست و برادر زنش سردار کلبعلی خان کوسه احمد لوی افشار، به ایشان می گوید : بیگلر آقا خوش گلدینگز « بزرگ بیگ ها ، خوش آمدید »

کلبعلی خان کوسه احمدلوی افشار به غیر از اینکه برادر زن نادر بود از دوستان صمیمی و نزدیک نادر نیز به شمار میرفت، نادر شاه افشار برای ایشان احترام خاصی قائل بود و هر وقت با ایشان رو به رو میشد با زبان مادری خود به ترکی خراسانی سخن می گفت و احترام خاص خود را در ادای کلمات ترکی با ایشان را نیز رعایت می کرد.

پس از مراجعت نادر از فتح هندوستان به خراسان، سردار کلبعلی خان، با بزرگان مرو به دیدار پادشاه ایران می روند، در هنگام ورود سردار کلبعلی خان افشار، نادر خود با احترام خاصی به استقبال دوست عزیر و برادر زنش می شتابد، و به محض دیدارش، خیر مقدم گفته و با زبان ترکی خود به ایشان می گوید : بیگلر آقا خوش گلدینگز

اینجا باید یاد آوری شود کرد ها و ترکها روی زبان خود تعصب خاصی دارند و وقتی به هم می رسند به زبان اصلی خود باهم صحبت و احوالپرسی می کنند، نادر اگر کرد بود، با سردار هم ایلی خود که او هم  بالطبع باید کرد باشد، باید با زبان کردی باهم صحبت و احوالپرسی می کردند. چرا با زبان کردی باهم صحبت نکرده و احوالپرسی نکرده اند و به زبان ترکی با هم صحبت و احوالپرسی می کنند؟

آیا دلیلش ترک بودن این دو سردار نیست؟