خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

طنزانتخاباتی مشهدی؛

+0 به یه ن

طنزانتخاباتی مشهدی؛

_ مُگُم آبجی جان هَمی اِنتخابات چیکار رَفت....آقاتا رای اوُرد.....؟

_ آقای ما از هَمو اَوَلَم دِلِش نِماخاست بِره مِجلِس... بِنده خُدا مُگُفت مِجلِس بو مِده مو دوست نِدِرُم....!! هی بهش تِکلیف کِردَن....!

_حالا چند تا رای آوُردِگ...؟

_ شیش تا رای آبجی ....! هَم سه هزار تا غِذا داد ها.....هِی مُرغاره لُمبُندَن نوشابه هاره خوردَن گفتَن اِلتِماس دُعا....! هِی مُوزاره وَرمِداشتَن تو جیباشا مِکِردَن مُگُفتَن ما که فقط به حاج آقا رای مِدِم....! کو پَس...! ؟ مَرگِتا بِره اِلهی هَمو مُرغایو مُوزا....! هَمی هَمسِدِه دیفال به دیفالِما یَک دیگ به چی بُزُرگی آورد یَک عالِمِه غِذا بُرد گفت مِهمون دِره عَصرِشَم  گفت هَمَشا به حاج آقا رای مِدَن بَسکِه مُرغاش خوشمِزه بوده....؟ ایشالله هَمَشان رودِل کُنَن به حَق علی....!

_ شما که هَم خودِتا هشت نِفَرِن چیطو شیش تا رای اُوُردِه...؟

_ خُب مِدِنی آبجی جان... شُما که اَز خودی... مُو با هَمی دُختَر بُزُرگُم رای نِدادِم بِهِش....! دُختَرُم بِره ایکه باباش جاهاز دُرُست دَرمون بِهِش نِداد مُویَم راستش تِرسیدُم رای بُدُم بِهِش... گُفتُم واز مِره مِجلِس هَوا وَرِش مِدِره شِلوارِش دوتا مِره سَر پیری هَوو می یِرِه سَرُم.....!

مسعود مشهدی