خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

رقص جوانان بجنورد با قوشمه هنگام موتورسواری

+0 به یه ن

تصویر : حمید گریواانی (کابینتی)