خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سخنی از نادرشاه ترکتبار

+0 به یه ن

سخنی از نادرشاه ترکتبار :

هندوستان فتحی قٶرور ده ییل اوخشار جینایتکارلار حبس اٶچٶن واجیب ایدی اییرمی ایل اٶلکه نین جینایتکارلار ویران روی خالقیمیزین تام ایدی

فتح هندوستان افتخاری نبود برای من دستگیری متجاوزان و سر سپردگانی مهم بود که بیست سال کشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد کمال بر مردم سر زمینم روا داشتند.