خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

حضرت محمد (ص) می فرمایند : فاطمه پاره تن من است

+0 به یه ن

حضرت محمد (ص) می فرمایند : فاطمه پاره تن من است . هرکه او را بیازارد ، مرا آزرده خاطرکرده و هر که او را شاد کند ، مرا نیز خوشحال نموده است .