خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

یئددی برکت سوفره‌سی : سفره هفت برکت

+0 به یه نیئددی برکت سوفره‌سی :
سفره هفت برکت

Yeddi bərəkət süfrəsi

معمای سفره یئدی سین (هفت سین!!) :

ترکان از قدیم در نو روز چون هفت برکت را درون سفره ای می گذاشتند و آن را « برکتلردن یئددی سین قویماق » (گذاشتن هفت ها از برکت ها) می نامیدند. آنها عبارت بودند از :

1. یئر برکتی (برکت زمین) : قوورغا (گندم یا عدس یا سمنو و آجیل)

2. آغاج برکتی (برکت درخت) : آلما یا اییده (سیب یا سنجد)

3. گؤی برکتی (برکت آسمان) : قورآن یا آینا و یا گئزگی (قرآن یا آینه)

4. گؤیرمک برکتی (برکت سرسبزی و رشد) : گؤیرمک (سبزی)

5. آل – وئر برکتی (برکت خرید و فروش) : سیککه (سکه)

6. حیئوان برکتی (برکت حیوان) : یومورتا (تخم مرغ)

7. سو برکتی (برکت آب): سو و بالیخ (آب و ماهی که انتخاب ماهی قرمز هم در تفکر اسطوره ای ترکان، معنای مبارکی و قوتلولوق نیز داشته است.) به این ترتیب برکت از سال کهنه به سال نو منتقل شده و در نتیجه تداوم می ­یابد.