خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

احترام متقابل است.

+0 به یه ن

♨️خلیج فارس

💢اما هموطن احترام متقابل است👇👇

پان. ایرانی را بهتر بشناسید

💢میشو -> میشاب

💢یام -> پیام

💢انه مه -> انامق

💢سان بوران -> سنگبران

💢قره گوز -> سیاه چشم

💢گلین قیه -> گلچین شهر

💢آراز -> ارس

💢آرازبوران -> ارس باران

💢سئیوان -> سگبان

💢هلاکو -> هرزند

💢کوُشک سارای -> کشکسرای

💢ﺍورمو -رضائیه← ارومیه

💢اوچ نووا(اوشنو) = اشنویه

💢خانا← پیرانشهر

💢سویوق بولاغ ← مهاباد

💢بئی کندی← بوکان

💢صائین قالا← شاهین دژ

💢ساری داش← سردشت

💢تیکان تپه داش ← تکاب

💢سراسکند ← هشترود

💢قارا داغ ← ارسباران

💢خیاو← مشگین شهر

💢توفارقان←آذرشهر

💢ملک کندی← ملکان ملک

💢سولدوز ← نقده

💢ﺑﺎﺵ ﺳﻮﻣﺎ ← ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﺎ

💢ﺁﺷﺎﻏﯽ ﺳﻮﻣﺎ ← ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﻔﻠﯽ

💢ﺳﺌﯿﻮﺍﻥ ← ﺳﮕﺒﺎﻥ

💢ﻛﺌﭽﯽ ﻗﯿﺮﺍﻥ ← ﺑﺰﻛﺶ

💢ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻝ ← ﻫﺰﺍﺭﺑﺮﻛﻪ

💢ﻣﻮﺗﺎﻟﻠﯿﻖ ← ﻣﺘﻌﻠﻖ

💢ﺟﻮﻭﻩ ﺕ ← ﺟﻮﺑﻨﺪ

💢ﻛﻮﺷﻚ ﺳﺎﺭﺍﯼ ← ﻛﺸﻚ ﺳﺮﺍﯼ

💢ﭘﺸﺘﻮ ← ﭘﺸﺘﺎﺏ

💢ﭘﯿﻨﻪ ﺷﺎﻟﻮﺍﺭ ← ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺩ

💢ﮔﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﻥ ← ﻛﻨﺪﻭﺍﻥ

💢ﻣﯿﻮ ← ﻣﯿﺎﺏ ﺧﻮﺟﺎ

💢ﻣﻮﺟﺎ ← ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﺮﺟﺎﻥ

💢ﻗﻮﻝ ﻗﺎﺳﯿﻢ ← ﮔﻞ ﻗﺎﺳﻢ

💢ﺗﻮﻓﺎﺭﻗﺎﻥ ← ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ- ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﮔﺎﻥ

💢ﻗﺮﻩ ﭼﻮﺭ ← ﺳﯿﺎﻩ ﭼﻮﺭ

💢ﺷﺎﺭﺍﺑﺨﺎﻧﺎ ← ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ

💢ﻛﻮﺟﻮﻭﺍﺭ ← ﻛﺠﺎﺁﺑﺎ

💢ﺩﺍﺵ ﺁﺗﺎﻥ ← ﺩﺍﻧﺶ ﺁﺑﺎﺩ

💢ﺑﺎﺭﺵ ← ﺑﺎﺭﻧﺞ

💢ﺧﺎﺭﻭﺍﻧﺎ ← ﺧﺮﻭﺍﻧﻖ

💢ﺳﯿﺪﺁﻭﺍ ← ﺳﻌﯿﺪﺁﺑﺎﺩ

💢ﺍﻭﻭﺷﺎﺭ ← ﺍﻓﺸﺎﺭ

💢ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪﯼ ← ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ

💢ﯾﻨﮕﯽ ﺟﻪ ← ﻧﯿﻜﺠﻪ

💢ﺳﻮﻣﺎﻗﻠﻮ ← ﺳﻤﺎﻕ ﺩﻩ

💢ﻗﺮﻩ ﮔﺆﻟﯽ ← ﻛﺞ ﺳﺎﺭﺍﻥ

💢ﻭﺍﺳﻤﯿﺶ ← ﺑﺎﺳﻤﻨﺞ

💢ﻗﺮﻩ ﺳﻮ ← ﺳﯿﺎﻩ ﭼﺸﻤﻪ

💢ﻣﻠﯿﻚ ﻛﻨﺪﯼ ← ﻣﻠﻜﺎﻥ

💢ﺁﺟﯽ ﭼﺎﯼ ← ﺗﻠﺨﻪ ﺭﻭﺩ

💢ﺑﺎﺵ بوﻻﻕ ← ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ، ﺳﻮﻭﺵ

💢ﻗﺎﺭﺍﭼﺎﯼ ← ﺳﯿﻪ ﺭﻭﺩ

💢ﻗﻮﺭﻭﭼﺎﯼ ← ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩ

💢ﺩﻭﻩ ﭼﯽ ← ﺷﺘﺮﺑﺎﻥ

💢ﻗﺮﻩ ﺳﻮ ← ﺳﯿﺎﻫﺎﺏ

💢ﻗﺮﻩ ﮔﺆﻝ ← ﺳﯿﺎﻩ ﮔﻞ

💢ﻗﯿﺰﯾﻞ ﺍﻭﺯﻥ ← ﺳﻔﯿﺪﺭﻭﺩ

💢ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮﻻﻕ ← ﻗﺒﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ

💢ﺯﻧﮕﺎﻥ ← ﺯﻧﺠﺎﻥ

💢ﻣﯿﺸﻮﻭ ← ﻣﯿﺸﺎﺏ

💢ﺳﺎﻭﺍﻻﻥ ← ﺳﺒﻼﻥ

💢ﻗﺎﻓﻼﻧﺘﯽ ← ﻗﺎﻓﻼﻧﻜﻮﻩ

💢ﺧﻮﺟﺎ ← ﺧﻮﺍﺟﻪ

💢ﮔﻮﻣﻮﺵ ﺗﭙﻪ ← ﮔﻮﻣﺸﯿﺎﻥ

💢ﮔﻮﻣﻮﺵ ﻗﯿﻪ ← ﺩﻣﺸﻘﯿﻪ

💢ﺳﯿﺮ ﺩﺍﻏﯽ (ﮐﻮﻩ ﺍﺳﺮﺍﺭ ) ← ﮐﻮﻩ ﺳﯿﺮ

💢ﺍﺋﺸﮏ ﺩﺍﻏﯽ ← ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺍَﺷﮏ

💢ﺍﻭﺟﺎﻥ ←ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ

💢ﺁﺟﯽ ﭼﺎﯼ ← ﺗﻠﺨﻪ ﺭﻭﺩ

💢ﺳﺎﺭﯼ ﻗﺎﯾﺎ ← ﺳﺎﺭﻗﯿﻪ

💢ﻣﯿﺪﺍﻥ ﭼﺎﯼ ←ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺩ

💢ﻗﯿﺰﯾﻞ ﺍﻭﺯﻥ ← ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻭﺩ

💢ﻗﺎﺭﺍ ﮔﺆﻝ ← ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮ

💢ﺳﻮ ﺑﺎﺗﺎﻥ ← ﺗﺎﺯﻩ ﺩﻩ

💢ﻗﺎﻻﺟﯿﮏ ← ﻋﺰﯾﺰ ﺁﺑﺎﺩ

💢ﺑﺎﺧﭽﺎﺟﯿﻖ ←ﺳﺮﺩﺍﺭﺁﺑﺎﺩ

💢ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﭺ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ

💢ﺗﻮﺭﮐﺎﻥ ﺍﻭﻭﺍ ← ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺁﺑﺎﺩ

💢ﻗﺎﺭﺍﻭﻭﻝ ﺩﺍﻏﯽ ← ﺷﯿﺮﮐﻮﻩ

💢ﺁﺧﻤﺎ ﻗﺎﯾﺎ ←ﺍﺣﻤﻘﯿﻪ

💢ﺟﯿﺮﺍﻧﻠﯽ ←ﺟﺎﺭﯾﺤﺎﻧﯽ

💢ﻗﺮﻩ ﺳﻮ ←ﺳﯿﻪ ﭼﺸﻤﻪ

💢ﻗﺮﻩ ﺗﭙﻪ ← ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻮﻩ

💢ﮔﻮﻥ ﺩﻭﻏﺎﻥ ← ﮐﻨﺪﻭﺍﻥ

💢ﮔﻠﻦ ﺑَﯽ ←ﮔﻞ ﺍﻧﺒﺮ

💢ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺧﺎﻥ ←ﻏﺎﺯﯾﺎﻥ

💢ﻃﺎﺭﻡ ← ﺁﺏ ﺑﺮ

💢ﺣﺎﺟﯽ ﺑَﯽ ﮐﻨﺪﯼ ←ﺣﺎﺟﯽ ﺑﮑﻨﺪﻩ

💢ﺗﯿﮑﺎﻥ ﺗﭙﻪ ← ﺗﮑﺎﺏ

💢ﻋﺮﺑﻠﺮ ← ﭘﻠﺪﺷﺖ

💢ﻗﻮﯾﻮﻥ ﺩﺍﻏﯽ ← ﮐﺒﻮﺩﺍﻥ

💢ﺟﯿﻐﺎﺗﺎﯼ ﭼﺎﯼ ←ﺯﺭﯾﻨﻪ ﺭﻭﺩ

💢ﺗﺎﺗﺎﺋﻮ ﭼﺎﯼ ← ﺳﯿﻤﯿﻨﻪ ﺭﻭﺩ

💢ﻗﻮﺷﺎﭼﺎﯼ ←ﻣﯿﺎﻧﺪﻭﺁﺏ

💢قاﺩﺍﺭ ﭼﺎﯼ ←ﻗﺎﺩﺭ ﺭﻭﺩ

💢ﯾﺌﺪﺩﯼ ﮔﺆﺯ ← ﻫﻔﺖ ﭼﺸﻤﻪ

💢ﺩﺍﺵ ﺩﻭﺭﮔﻪ ← ﺩﺭﮔﻪ ﺳﻨﮓ

خوراسان تحریف اولونموش یئر آدلاری :

کاتاخوراساندا فارسلاشدیرما سیاستی نین اوزوناسیندا(امتداد)بیر چوخ یئر آدلاریمیز تحریف اولوبلار. بو آدلاردان بیر تعدادی بوتوولوک له دگیشیلیب و اونلارین اصیل آدلاری اونودولماقدادیر. مثال ایچون:

کاتاخوراسان تورکچه یئر آدلاری---فارسجایا تحریف اولموش آد

بجنورد دا:

"یامان داغی" -- "کوه یمن "

"قورقود داغی" --- " کورخود"

اسفراین ده:

"ساری گؤل" --- "ساریگان"

شیروان دا:

" قاراول داغی" ---"شیرکوه"

دره گز ده:

 "یاریم تپه" ---  تپه"بندیان"

مشهدده:

"کوپه داغلار"--- "هزار مسجد"

آلاداغ اوزوناسیندا(؟) --- "بینالود"

سرخس ده:

"قارا داغ"--- "پست کوه"

بخش نظرات

http://salariyan.blogfa.com/post-1944.aspx

..........

تورک پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ ۲۳:۳۹

سلام آقای سالاریان امشب ما سر یه کلمه تورکی دعوامون شد... میخواستم بدونم معنی کلمه ی : "فریک" چیست؟؟ نمیدونید چه مشاجره ای بود یکی میگفت بچه کبوتر دیگری میگفت مرغ تخم گذار سفیدو... حالا کدام ترجمه درست است؟؟

پاسخ نویسنده وبلاگ :علیک سلام و خوش آمد و تشکر از حضور و سوال

1- فیر=صدای بال پرنده درهنگام پریدن /حرکت سریع و تند/

2- فیره ک= فرفره و مجاز به معنی چابک و سریع

3- فیری= جوجه کبکی که تازه پر در آورده باشد

4-فیریک به معنای سریع و تند نزدیکتر است

5-نظرجناب"من" را در زیر ببینید

........

من جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۹

با سلام و با اجازه؛ در قاراداغ مثلی هست که گفته می شود: "فَر لی جوجه یومورتادا دا جودجولدَه ر" (جوجه سرزنده و چابک در داخل تخم مرغ هم جیک جیک می کند!)

کلمه "فَر" در معانی سربلندی، چابکی و زیرکی، سرزندگی، کمال و ... در سخنان فولکلور آمده است. همچنین در نام مردانه "فَره مز(فرامرز!)" به معنای فروتن نیز استفاده شده است.

با احتساب معانی فوق و با اضافه کردن پسوند نسبت به آخر کلمه "فر"، کلمه جدیدی به نام "فَریک" و به معنای "بالغ ، به بلوغ و تکامل رسیده"، به دست می آید. سایقیلارلا

.....

من جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۹:۲۰

اوستاد سانیرام کی بو "قورقور، قورقود" سؤزلری، لاپ ئؤنملیجه سینه(در مهمترین حالت خود) ئؤسگوجه (در زمانهای قدیم) ساوجی لارین لقب لری اییمیش لر.

 فارسجا یازیم کی هامی بیلسین : مکانهایی با نامهای قورقور، گرگر، قورقود و ... در اکثر مناطق تورک نشین جهان موجود است.

امامزاده (اوجاق) باباگرگر در قروه بخش ترک نشین استان کردستان.

چشمه جات گرگر در استان اردبیل و آزربایجان.

و ... الی ماشاء ا... کسانی که اطلاعات بیشتری در این مورد دارند، خواهشاً دریغ نفرمایند.

......

حسن شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ ۹:۴۶

با سلام یک سئوال دارم در صورت امکان معادل قودورماخ در زبان فارسی چیست؟

پاسخ نویسنده وبلاگ: علیک سلام و خوش آمد

در فارسی هرکلمه ای که با حرق "ق" شروع شود و یا دارای این حرف باشد ترکی است

قودورماق: شرور شدن و قدرت یافتن

.......

من دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۹

نام رسمی اکثریت مناطق آزربایجان تغییر داده شده است و هر روز چند روستا و منطقه به این لیست افزوده می شود. چند نمونه ار نامهای جدیدِ شاخدار!:

آرازبار مئشه لری ◄ جنگلهای ارسباران ! (جنگلهای تاریخی قاراداغ)

بَذ قالاسی ◄ قلعه جمهور !

گؤموش قَیَه ◄ دمشقیه ! (محله ای در تبریز)

آخما قَیَه ◄ احمقیه !! (محله ای در تبریز)

کَره نِی خانا ◄ نقار خانه ! (محله ای در تبریز)

میشُو داغی ◄ کوه میشاب !

یام ◄ پیام !

بیلان کی ◄ ولیان لوی!، بیلان کوه!، ولیان کوی! (محله ای در تبریز؛ "کی، کوی" پسوندهایی ترکی هستند )

گومانا ◄ کمانج !

اَولی ◄ اَویلق ! (نام اکثریت روستاها را علاوه بر تبدیل، با "ـَ ق و ـَ ج" پایان داده اند! و هیچ کس معنی این پسوندهای خنده دار را نمی داند!)

سوغورلو ◄ تخت سلیمان !

کوندوری ◄ کند رود ! (تمامی پسوندهای "ری" و "را" که در واقع معنی راه و کوی، می دهد را به "رود" تغییر داده اند ) و الی ماشاءالله ..

بخش نظرات :

یکشنبه ۱۹ دی۱۳۹۵ ساعت: 8:23 توسط:اائلچی بئ

اوستاد سانیرام کی بو "قورقور، قورقود" سؤزلری، لاپ ئؤنملیجه سینه(در مهمترین حالت خود) ئؤسگوجه (در زمانهای قدیم) ساوجی لارین لقب لری اییمیش لر.

فارسجا یازیم کی هامی بیلسین : مکانهایی با نامهای قورقور، گرگر، قورقود و ... در اکثر مناطق تورک نشین جهان موجود است.

امامزاده (اوجاق) باباگرگر در قروه بخش ترک نشین استان کردستان.

چشمه جات گرگر در استان اردبیل و آزربایجان.

و ... الی ماشاء ا... کسانی که اطلاعات بیشتری در این مورد دارند، خواهشاً دریغ نفرمایند.

بلی فرمایش این هم وطن ما کاملا درست هست

اسامی در مناطق آسیای شرقی داریم که به نامهای گرگر -گورگور-گوئور-گوران- هست که در ترکی آذاربایجان بنام اوجاق و مقابر مققدس بحساب می آیند

 ......

یکشنبه ۱۹ دی۱۳۹۵ ساعت: 8:20 توسط:اائلچی بئ

و پیشنهاد میکنم همین اسامی تحریف شده در خراسان بازنویسی کرده تا در یکی کتابها و خود یک کتاب مستقل چاپ بشود ای امر به نظر لازم و ضروری هست

و به آن دوستان آذاربایجانی ها بفرمائید که همین کاررا بکنند

 یکشنبه ۱۹ دی۱۳۹۵ ساعت: 8:18         توسط:اائلچی بئ

اقایان آریا گراها و پان ایرانیست ها ادعا می کنند خلیج فارس مال ایران هست هست بس یک سوال اساسی باید از اینها پرسیده بشود نام خلیج که عربی در زبان به خلیچ چه می گویند با تشکر

 یکشنبه ۱۹ دی۱۳۹۵ ساعت: 8:16         توسط:اائلچی بئ

سالاملار اوستاد دان اوغورلو

فَریک به جوجه ماده مرغ گفته میشود به آنکه همان خروس باشد سَلیک گفته میشود

فردر زبان دری به معنای متجلی نیکیها و دارای صفات نیک هست همانطوریکه جنابعالی فرموده فرامرز

فروهر

فر ایزدی

فروهر

فر شاد

الی آخر

........

سالاریان : در خراسان شمالی : قورخود داغی