خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

عبارتهای معادل برای سلام و مرحبا در ترکی

+0 به یه ن

عبارتهای معادل برای سلام و مرحبا در ترکی

آیا زبان ترکی عبارتهای معادل برای «سلام» و «مرحبا»ی عربی ندارد؟

داود عظیمی

بسیاری از اعضای سایت و گروه تلگرامی این سوال را مطرح کرده اند: «آیا زبان ترکی برای سلام و خداحافظی عبارتهای خاص خود را ندارد؟». پاسخ ما : مگر میشود که زبانی برای این عبارات معادلی از خود نداشته باشد!

ترکها قبل از ورود اسلام هم وقتی باهم مواجه می شدند، برای هم آرزوهای خوب طلب می کردند. این را از ملت دیگری یاد نگرفتیم. ولی بعضی ناآگاهان، ادعا می کنند که ترکها قبل از ورود اسلام، وحشی بوده اند!

در منابع قدیمی کلماتی برای بیان این موارد وجود دارد. رایجترین این موارد، کلمه «اسن» بود. این کلمه معادل کلمه «سالم» عربی (هم ریشه سلام) است. سالم بودن روحی و جسمی را میرساند. «اسن اولماق» هم به معنی «سالم بودن، خوب بودن» است. ترکها کلمات «اسنلمک» و «اسنلشمک» را به معنی سلام دادن و باهم سلام علیک کردن استفاده می کردند. «اسنلیک» هم معادل کلمه سلامت (هم ریشه سلام) بود. این کلمات وارد عبارات آن دوره هم شده بودند. این عبارات در منابع قدیمی بخصوص دیوان اللغات ترکی بسیار دیده میشود.