خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کدامین کلمات فارسی نیستند؟

+0 به یه ن

کدامین کلمات فارسی نیستند؟

❓مشخصات کلمات دخیل در زبان فارسی کدامند؟

🔴1-  کلمات فارسی ساکن الاوّل نمی­باشند (کلماتی که اوّلین حرفشان علامت سکون داشته باشد)

🔶2- کلمات فارسی ساکن الآخر می­باشند( هر کلمه­ای که آخر آن به فتحه، ضمّه، کسره ختم شود فارسی نیست.)

🔷3- هر کلمه­ای که دارای یکی از هشت حرف (ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ق) باشد فارسی نیست.

🔴4- حرف «ل» اگر درکلمه­ای باشد کلمه مذکور فارسی نمی­تواند باشد. [1- مخرج حرف «ل» در زبان فارسی قدیم و زبان معاصر ژاپن موجود نیست «ص 188 سبک شناسی. جلد اوّل. تهران 1321» ملک الشعرء بهار. 2- حرف «ل» فقط در نامهای بیگانه موجود است.... محمد مقدّم زبانشناس ایرانی «ایران کوده. جزوه شماره­ی 4 . تهران 1316 ص.14» همچنین؛ مقاله­ی «چند نمونه از متن نوشته­های فارسی باستان، «ایران کوده جزوه شماره 1 ص 13. چاپ برلین» کتاب «گزارش یشتها. صفحه 190، ابراهیم پورداود» در متون کهن ایرانی و متن کتاب اوستای ایرانیان که حاوی 446000  کلمه است حتّی یکبار حرف «ل» بکار نرفته است.]

🔶5- کلمات فارسی که با حروف «ی، ژ،ذ» شروع می­شوند هرگز فارسی نیستند.

🔷۶-کلماتی در ساختارشان یکی از حروف «گچ­پژ» باشد فارسی نیستند.

🔴۷-تمام کلماتی در ساختارشان یکی از حروف «هاء هوّز، حاء حطّی» بیاید فارسی نیستند. [بیشتر لغاتی که با حرف «ها» نوشته شده و فارسی محسوب می­شوند بدل از حرف«س، ت» میباشند و بیشتر این لغات منشأ هندی و سنسکریت، دارند و  در بعضی از موارد منسوب به زبانهای بومی رایج ایران قبل از اسلام که از روی اشتباه «زبان پهلوی» گفته می­شود. برای مثال: گوناس// گناه، نگاس// نگاه، راس// راه، کاسش// کاهش، خواسش// خواهش و... را میتوان قید کرد.

تبریز-حسن اومود اوغلو- 2006