خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ریشه یابی کلمه "اهریمن"

+0 به یه ن

در این نوشتار معنی کلمه "اهریمن" توضیح داده میشود.

دراین لینگ گفته شد که پسوند "ری" برای معکوس و متضاد کردن معنی اصطلاح نسبت به معنی ریشه کلمه به کار رفته به کار میرود. بعنوان مثال: آیری= آی+ری :

پسوند "ری" در کلمه "آیری" برای معکوس کردن معنی"آی" به معنی خود شناسی و یکسانی به کار رفته است، بدین ترتیب کلمه "آیری" به معنی غیر از خود، جدا و مستقل به کار میرود.

و در این لینگ1 و در این لینگ2 نیز گفته شد که کلمه "مان" در کل به معنای تشدید است، اگر در آخر کلمه و به صورت پسوند به کار رود ه منظور تشدید شدت است. مثلا کلمه "تورکمان" یعنی شدیدا ترک، و اگر کلمه "مان" در ابتدای کلمه و به صورت پیشوند به کار رود به منظور شدید تضعیف است. مثلا کلمه "مان قورد" به معنی گرگ ناقص و ابله است و برای توصیف کسانی که از زبان تورکی و هویت اجدادی خود رویگردان شده و به زبان فارسی تکلم می کنند بهکار میرود .

حال به بحث اصلی یعنی معنی کلمه "اهریمن" می پردازیم .

ریشه "آه" در ترکی به معنی روح و ذات می باشد و "آر" نیز به معنی انسان، آهار یا اهر یعنی روح انسان، آهورا ماجدا یعنی والاترین روح انسانی ( البته در ترکی کلمه ماز- مانند مازی یا مازالاخ- به معنی پیچیده و مبهم نیز داریم). : بنابراین: اهریمن = آه+ری+مان، با توصیفی که در بالا ارائه شد به راحتی می توان معنی کلمه " اهریمن " را نیز درک کرد، آهریمن یعنی موجودی که شدیدا بر ضد ذات انسانی است، شیطان