خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

واژگان خانوادگی و خویشاوندی در ترکی خراسانی

+0 به یه ن

آبجی- آغاباجی.

آقا پسر - خان اوْغلان.

ازدواج کردن - ائولنمک. باش بیر اوْلماق. اوْیلانماق.

بچه - چاغا. چوْجوق. بالا.

بچة اول- ایلک.

بچة دوم- آردیل.

بچة آخر- سوْن بوینوجو. آخر کشت

برادر - قارداش.   

برادر اندر- اوگئی قارداش.

برادر بزرگ- اکو، آقابیگ.   

برادر بزرگ زن - قایین.

برادرخوانده - قارداشلیق.

برادر خونی- قان قارداش  

برادر زن- قایین.

برادر شوهر- قایین.

برادر شیری- سود قارداش.

برادر صیغه ای- آند قارداش. اوْخوما قارداش.

برادرکوچک- قارداشجیق.

برادر یا خواهر شیری- امیکدش.

برادری کردن- دوْغانلاماق.

پدر- آتا. بَبو

پدر بزرگ - بابای. آقابابا.   

پدر بزرگ مادری- دای آغا.

پدر بزرگ ناتنی- بابالیق.

پدر زن - قایین آتا.

پدر شوهر - قایین آتا. قایناتا.

پدر و مادر- آتا آنا.   

پسر - اوْغلان. اوْغول.

پسربچه - اوْغلان   

پسربچة مؤدب- آقابالا.

پسر برادر- قارداش اوْغلو.

پسرجان - اوْغول بالا.

پسر خاله - خالا اوْغلو.

پسرخوانده- اوْغوللوق.

پسر خواهر - باجی اوْغلو.

پسردایی- دایی اوْغلو.

پسرعمو - عمو اوْغلو.

پسرعمه - بی بی ‎اوْغلو.

پسر مجرد- سوبای. خاتین سیز.

پسر ناز پروردة مادر- آرلات.

پسر یکی یکدانه- ار کؤیول.

پیرزن - قوْجا قاری. آغ باش. قاری ننه. قاری. قری.

پیرمرد - قوْجامان. قوْجا کیشی.

جاری- ائلتی. ایلتی.

خواهر - باجی.

خواهر بزرگتر - آقاباجی.

خواهر خوانده - باجیلیق.

خواهر زاده - ییگن.

خواهر زن - بالدیز. قایین قیز.

خواهر زن برادر بزرگ- قوداقای.

خواهر شوهر- بالدیز. قایین قیز.  

خواهر شوهر بزرگ- شاه باجی.

خواهر شیری- سود باجی.

خواهر صیغهای- باجیلیق.

خواهرک- باجی جیق.

خواهر ناتنی- باجیلیق.

خواهر و برادر - باجی قارداش.

خواهری- باجیلیق..

داماد - کوره کن.

دختر - قیز.

دختراندر- قیزلیق.

دخترانه - قیزسوْو.

دختر بالغ - ارلیک.

دختربچه- قیسقای.

دختر بزرگ خانواده - قیز آغا.

دخترخاله - خالا قیزی.

دختر خانم- خانیم قیز.  

دخترخوانده- قیزلیق. قیزلاق.

دختر خواهر - باجی قیزی.

دختر دایی- دایی قیزی.

دختر دم بخت - ارلیک قیز.

دختر زیبا- آشینا.

دختر شیری- سود قیزی.

دختر عمو – عمی قیزی.

دختر عمه - خله ‎قیزی.

زن - قادین. خاتین

زن آزاد- باشی بوْش.

زناشویی- ائولنمه.

زنانه - قادینجا.

زن برادر- ائنگه. گول باجی.

زن برادر زن - قایین خاتینی

زن برادر شوهر- قایین خاتینی.

زن برادر کوچک- گلدی.

زن بیوه-دول.

زن خانهدار - ائو خاتینی.

زن داداش- ائنگه. گول باجی. قارداش خاتینی.

زن دایی- آغ باجی.

زن عمو -. عمی دوْستو. عمی خاتینی.

زن مطلّقه- باشی بوْش. دوللاما.

زن نازا - قارا دوْن. کور اوجاق.

زن و بچه- خاتین چاغا

زن و شوهر - ار خاتین

شجره نامه - سویلوق.

شوهر- ار. قوْجا.

شوهر خواهر - باجی اری.

شوهردار - ارلی.

شوهر مادر شیری- سود بابا.

عروس- گلین.

عروس خانم- گلین خانیم.

عروسی- توْی..

عمو-  عمیریا، آتا قارناش. بیگگه. تاتا.

عمّه – عمه، بی بی. قاتا.

مشاطه - ائنگه. دیقیزا. یئنگه. آسقیچی.

هوو - گونو. هوو

یتیم - اؤکسوز.