خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

آموزش ازبکی نام حیوانات

+0 به یه ن
آموزش ازبکی نام حیوانات
میمون= bichin
شتر= tuye. Buqra. Buqur. gehret. Oxshuq. Iner.
مرغ= tovuq
سوسمار= pashlaq. Kesirtke
مورچه=chumuli
عقرب= ochiyan
مار= yilan
جوجه= chich
اردک= uyrek
مرغابی وحشی= anqut
اردک نر=suna
گوره خر= qulan
اسب= at. Azqir
خر= maymil. Eshek
ماده= urguchi. maqola. نر=erkek
خرگوش= qoyan. Tavlay
خرگوش ماده= maqola qoyan
ماهی= baliq
گرگ= qashqir. Bori. Mojek
روباه= tilki
بوقلمون= kurka
شترمرغ= tuyaqush
زالو= sulik
گاو= buqa. Od. Siqir
شیر= arslan
شیر وحشی= yavayi arslan
وحشی= yavayi. Yavuz
هار= qutuz
سگ= kojek. It
سگ هار= qutuz kojek
شغال= chiyabori
سنجاب= tin. Olmaxun
کرم= qurd
جنگل= tuquy. Oin
کلبه= dacha
هوای ابری= qaramiq
پلنگ= bars
موش= sichqan
کبوتر= kuverjin
جغد= yapalaq
گوسفند= quy
بز= kechi
بزغاله= avlaq
 بزکوهی= boken
آهو= keyik
لاک پشت= tash baka
مار افعی= boka
قورباقه= baqa
مارمولک= kesirtke
رتیل= boyon
عنکبوت= orgimchaq
چوپان= baqtachi. qunichi
صحرا= shol
دشت= aniq. Yaziq
دشت پهناور قبچاق= qipchaqing ken yaziqi
دریا= tengis
دریای بی کران= cheksiz tengis
رود= golyn. Ozen
دریاچه= muran. Kol
باتلاق= botqoq
شهر= qala. baliq
روستا= avil. Oba. qishlaq
 دهکده= tosgon
کوه های صعب العبور= otkelsiz taqlar . Kechilmas taqlar