خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

داستانی آموزنده و زیبا

+0 به یه ن

🤔داستانی آموزنده و زیبا

✅مشکلات

⭕️حاکمی به مردمش گفت:

 صادقانه مشکلات را بگویید.

✅حسنک بلند شد و گفت:

گندم و شیر که گفتی چه شد؟

مسکن چه شد؟

کار چه شد؟

⭕️حاکم گفت: سپاس که مرا آگاه کردی. همه چیز درست میشود.

⭕️یکسال گذشت و دوباره حاکم گفت: صادقانه مشکلاتتان را بگویید.

❌کسی چیزی نگفت؛

🌷 کسی نگفت گندم و شیر چه شد؛ کار و مسکن چه شد!

از میان جمع یک نفر زیر لب و یواشکی گفت:  حسنک چه شد❗️❗️❓❓

💯بیزتورکوک