خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

میلاد علی بن ابیطالب(ع) مبارک باد

+0 به یه ن
میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب(ع)،  بر تمام جهانیان مبارک باد