خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

راه های تشخیص کلمات ترکی که در زبان فارسی کاربرد دارند!

+0 به یه ن

راه های تشخیص کلمات ترکی که در زبان فارسی کاربرد دارند!

✔️ 1 / کلماتی که به مه ختم میشوند مانند گزمه, ساچمه, دیشلمه, دولمه, چکمه , قابلمه, قیمه, سرمه, سورتمه, یورتمه, تخمه, کرشمه, چمباتمه, تکمه (تیکمه تیکماق دوختن) , و ......

✔️ 2 / کلماتی که به پسوند چی ختم می شوند مانند مانند سورچی, قیچی, قاچاقچی , شارکیلاریزین, توپچی, یالانچی و ......

✔️ 3 / کلماتی که به چه یا جه ختم می شوند ( چه پسوند تصغیر در زبان تورکی است مانند ک در فارسی) مانند : تانریجه ( تانری+جه : الهه), بچه , گوجه (گوی " سبز" +جه) بوقچه (بوق " چمدان "+چه) طاقچه, باغچه و کوچه (کوی " روستا " +چه) غنچه (غونچا)، سئرچه, تپانچه; یونجه و....

✔️ 4 / کلماتی که به اق ختم می شوند مانند قاچاق, چلاق, قالتاق, ییلاق, قشلاق, الاق, یراق, چماق, قنداق, باتلاق, چخماق سنجاق, بایراق (بیرق), چراق, ( چیرماق یعنی سوسوکردن ), سراغ (سوراق سوروماق یعنی پرس وجو کردن) و ....

✔️ 5 / کلماتی که به َک ختم می شوند مانند تشک, اوردک, الک, یدک, ببک, کولاک ( کوللاماق یعنی مدفون کردن)، بلوک ( از بولماق به معنای بخش کردن), کمک(کٶمک ) و ....

✔️ 6 /کلماتی دو قسمتی مانند ده ده , به به , په په , نه نه, قاغا (کاکا), چیل چیل (به صورت چلچله وارد فارسی شده ), سلانه سلانه (ساللانا ساللانا) و ...

✔️ 7 / کلماتی که به ار ختم می شوند مانند چاپار, دمار (دامار)، قاجار, سالار( از فعل سالماق بر زمین زننده, پهلوان), تومار, اچار, افشار(اٶوشار) و....

✔️ 8 / کلماتی که به اج ختم می شوند مانند تاراج, آماج, اوماج , دیلماج , تیماج و....

✔️ فعل هایی مانند قاطی کردن, چلاندن, قرتاندن, قردادن, قِر امدن, چاپیدن, چروکیدن, کیپ کردن, قاپید و....

✔️ ابزار الات جنگی و اصطلاحات مانند : توپ، تپانچه، تفنگ، ماشه، گلن گدن، گلوله، فشنگ، قشون، چاووش ( از چو به معنای خبر), باروت، اوردو و....

✔️ نام بسیاری از پرنده ها و جانوران مانند قرقی, بالابان, درنا, طرلان, بلدرچین, لاچین قورباغه، مارال و ....

✔️ نام ابزارالات موسیقی مانند دهل (دوول به معنای کوبیدن), باغلما, تنبک، بالابان، و....

✔️عوارض طبیعی مانند, تپه, دره , جلگه (چولگه به معنای صحرا) کویر (کو + یئر), و ....

✔️ ابزار الات غذاخوردن مانند, بشقاب, چنگال, قاشق, قابلمه, ملاقه و....

✔️ نسبت های فامیلی مانند, داداش دایی, نه نه, اقا, خانم, خان, بیگ و ...