خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کاوه

+0 به یه ن
 

  کاوه

ایرانیان که فرّ کیان آرزو کنند

باید نخست کاوه خود جستجو کنند

مردی بزرگ باید و عزمی بزرگ تر

تا حل مشکلات به نیروی او کنند

ایوانِ پی شکسته مرمت نمی شود

صد بار اگر به ظاهر وی رنگ و رو کنند

در اندلس، نماز جماعت شود به پا

در قادسیه چونکه به خون ها وضو کنند

آزادیت به دسته شمشیر بسته اند

مردان همیشه تکیه خود را بدو کنند

شد پاره پرده عجم از غیرت شما

اینک بیاورید که زن ها رفو کنند

نوحی دگر بباید و توفان وی ز نو

تا لکه های ننگ شما شستشو کنند

نسوان رشت، زلف پریشان کشیده صف

تشریح عیب های شما مو به مو کنند

دوشیزگان شهر اورمی گشاده رو

دریوزه ها به برزن و بازار و کو کنند

بس خواهران به خطه سلماس تا کنون

خونِ برادران همه سرخابِ رو کنند

اندر طبیعت است که باید شود ذلیل

هر ملتی که راحتی و عیش، خو کنند.

نیمتاج خانم سلماسی

منبع :  http://salarsolmaz.blogfa.com/

 توضیح :

1- کاوهٔ آهنگر شخصیتی اسطوره ای در شاهنامهٔ فردوسی است. او قیامی مردمی علیه فرمانروایی به نام ضحاک را پی می‌ریزد.

2- مرحومه نیمتاج خانم سلماسی متولد سال 1285 شمسی و در 21 آذر سال 1368 در شهر طهران دارفانی را وداع گفت.