خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

فرهنگ لغت ترکی بجنوردی منتشر شد

+0 به یه ن


چاپ دوم فرهنگ لغت ترکی بجنوردی نوشته فاطمه عزیزی منتشر شد