خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

چرا تحریف واقعیات تاریخی(2)

+0 به یه ن

 

چرا تحریف واقعیات تاریخی ( قسمت دوم )

نویسنده : بهمن رنجبران

این قسمت درباره : واژه و ایل افشار

   اولین منبعی که ذکری از این قوم آورده «محمود کاشغری» در «دیوان لغات الترک» است که در آنجا « افشار» را در ردیف ششم از شعب بیست و دوگانه اوغوز آورده و بعد دو قرن «افشار» در تاریخ اساطیر و اوغوزنامه ها فرزند «اولدوزخان» سومین فرزند اوغوزخان دانسته شده و به همین دلیل نام افشار در نهمین ردیف از قبایل بیست و چهار گانه اوغوز ذکر شده است. افشارها امروزه نیز جمعیت کثیری را در میان تورکان ایران و کشورهای، ترکیه  و افغانستان و جمهوری آذربایجان تشکیل می دهند.

متن کامل این مقاله را در منبع مطالعه نمایید : منبع : اینجا