خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

چرا تحریف واقعیات تاریخی (4)

+0 به یه ن

چرا تحریف واقعیات تاریخی ( قسمت چهارم )

نویسنده : بهمن رنجبران

منبع : اینجا

چگونگی ازدواج نادر افشار  با دختر سام بیک کرد

نادر پس از آن که قبایل تاتار مرو و ترکمان های نسا را تحت انقیاد و اطاعت خود در آورد، به سراغ ایلات و طوایف کرد منطقه قوچان و رادکان و چناران رفت و از سران ایل‏های کرد خراسان دعوت کرد که به او پیوسته و برای به قدرت رسیدن بیشتر وی را حمایت کنند.

نادر پس از این جریان شرایط صلح را چنین عنوان میکند :

1 - شاه طهماسب را فوری به مشهد برگردانند.

2 - مبلغ دوازده هزار تومان بابت خسارت جنگی به پردازند.

3 - قمر طلعت خواهر محمد حسین خان را به عقد و ازدواج او در آورند.

خوانین کرد هر سه شرط نادر را پذیرفته و انجام می دهند.

متن کامل این مقاله را در منبع مطالعه نمایید : منبع : اینجا