خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

تیر چاووش

+0 به یه ن
 

تیر چاووش :

تیر چاووش یا چاوش به ترکی (Çavuş oku) یک نوع تیر هست که به تیر صوت زن نیز مشهور است، این نوع تیر به علت وجود حفره هایی در نوک تیر هنگام پرتاب از خود صدای صوت ایجاد می کند همچنین دارای سرعت بیشتری است، اولین بار این تیر توسط مودو چانیو = مته خان، که از پادشاهان شیونگ نو = هون های آسیایی بود ساخته شده و استفاده گردید، او از این این تیرها به منظور آموزش نیروهای خود استفاده می کرد، یعنی تیر را پرتاب می کرد و از سربازان خود می خواست تا به سمت هدف خواسته شده تیر پرتاب کنند

  قایناق لار :

منبع : اینجا

 Hunlar, Gumilev. Bölüm 5 :Islık Çalan Oklar

 Türk Mitolojisi, I.Cilt, Bahaeddin Ögel, 4.baskı, sayfa:8