خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

جمجمه سر نادر شاه افشار بعد از نبش قبر/ عکس

+0 به یه ن

 نادرشاه افشار یکی از مشهورترین پادشاهانی ترک می باشد که بر ایران سلطنت کرد.در زمان خاک برداری آرامگاه وی استخوانها و جمجمه با جا مانده از پیکر وی از خاک بیرون آمد.

 جمجمه نادرشاه در میان استخوانهای پیکر او که به هنگام خاک برداری در ساختمان آرامگاه  جاودانه وی بیرون آورده شد ،پس از تعمیر ساختمان دوباره در خوابگاه جاودانگی اش آرام گرفت.

 نادرقلی ملقب به تهماسب قلی خان و نادر شاه افشار از ایل تورک افشار خراسان از ۱۱۱۴ تا ۲۸ خرداد ۱۱۲۶ خورشیدی، پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران، پس از اسلام است و بسیاری از مورخین او را قدرتمندترین پادشاه ایرانی بعد اسلام می دانند.

منبع : وطن دیلی نیوز : اینجا