خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

رو به سوی خدا

+0 به یه ن


دانشجویی به استادش گفت : استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم. و تا وقتی خدا را نبینم، او را عبادت نمی کنم.

استاد به انتهای کلاس رفت. و به آن دانشجو گفت : آیا مرا می بینی؟

دانشجو پاسخ داد : نه استاد! وقتی پشت من به شما باشد، مسلما شما را نمی بینم.

استاد کنار او رفت و نگاهی، به او کرد و گفت :تا وقتی به خدا پشت کرده باشی، هرگز او را نخواهی دید.