خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

پراکندگی ترک های خراسان

+0 به یه ن

ترک های خراسان : ترکی خراسانی غالباً در شمال استان خراسان بزرگ، ناحیه مرزی کشور ترکمنستان و قسمتی از نواحی مرکزی خراسان کاربرد دارد.

محدوه پراکندگی ترک های خراسان از طرف غرب به شرق از آزاد شهر، رامیان، مینودشت، علی آباد شروع می شود و در خراسان بزرگ تا مرز افغانستان ادامه دارد و از شمال به جنوب از مرز تورکمنستان شروع و در استان های خراسان تاسبزوار و کناره های استان سمنان ادامه می یابد.

مهمترین مناطق ترک نشین در خراسان عبارتند از : بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان، درگز، کلات، اسفراین، سبزوار، نیشابور، سرولایت، جوین، جغتای، نقاب و روستاهای تابعه، … و ترکان مهاجراز نقاط دیگر که در مشهد (اعم از خراسانی، آذربایجانی) ساکن هستند.

 گرگان امروز را دیگر نمی توان شهر تورک نشین دانست، اما بخشی از مردم گرگان نیز تورک خوراسان هستند.

 نیشابور و سبزوار شهرها فارس و ترک قاطی و روستاهای دو شهر اکثرا تورک خوراسان هستند.

 بخشی از مردم سمنان در مرزهای سمنان با خراسان های رضوی و شمالی نیز ترک خراسان هستند.

 تقریبا از هر سه خانواده تورک های شیروانی و بجنوردی و قوچانی و … یک یا دو نفر در مشهد زندگی می کنند و با توجه به تورک های دیگر نقاط مقیم در مشهد نیز می توان تناسب بست که چقدر از مردم مشهد از شهر های تورک نشین خوراسان هستند.

 جغتای، جوین و بخشی از مردم تورکمنیستان و برای نمونه فیروزه، باقر و…. در عشق آباد نیزتورک خوراسان هستند.

 یک گزارشگر ARTE (تلویزیون مشترک فرانسه و آلمان) گزارشی از کرج تهیه کرده بود و این گزارش نشان می داد که بخش بزرگی از مردم کرج تورک خراسان هستند و تحقیقات یک خبرنگار جمهوری ازربایجان نیز نشان می دهد که بخش بزرگی از مردم کرج تورک خراسان می باشند.