خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

بیایید فرزندان خوبی برای والدینمون باشیم.

+0 به یه ن

جمشید گریوانی :

از جوانی پرسیدند بدترین دردها چیست؟
گفت : درد دندان و داشتن زن بد.
پیری این مطلب را شنید و گفت :
دندان را می توان کشید و زن را می توان طلاق داد.
بدترین دردها درد چشم و داشتن فرزند بد است.
نه چشم را می توان جدا کرد و نه نسبت فرزند را می توان منکر شد.
بیایید فرزندان خوبی برای والدینمون باشیم.

اسماعیل سالاریان :
اما در بین ترک های خراسان مثل ترکی هست :
چاغانینگ پیسی اودلی کئ نه ی دی : فرزند بد پیراهن آتشین است. منظور مثل از پیراهن آتشین این است که نه می توانی بپوشی و نه می توانی دورش اندازید