خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کلکسیون ۲۰۰ نفره ای که 37 سال بر مقدرات کشور حاکم شده اند

+0 به یه ن

در وصف کلکسیون ۲۰۰ نفره ای که 37 سال بر مقدرات کشور حاکم شده اند

 

اکبر اعلمی: در وصف کلکسیون ۲۰۰ نفره ای که 37 سال بر مقدرات کشور حاکم شده اند. (قسمتی از نطق پیش از دستور اکبر اعلمی در مجلس هفتم در روز یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۴).

هارای نیوز (اینجا) - اکبر اعلمی با اشاره به وضعیت کشور گفت: من این وضعیت و روند را ناشی از تفکر و عملکرد مستقیم و یا غیر مستقیم کلکسیونی از شخصیت هایی می دانم که تعداد آنان کمتر از 200 نفر می باشد، اما از ابتدای انقلاب تاکنون قدرت را در انحصار خود گرفته و اجازه اینکه در میان نخبگان جامعه به گردش در آید را نمی دهند. اشخاص مزبور خود را سنگ محک حق و ناحق دانسته و به این اعتبار جامعه را از منظر خویش به دو بخش سیاه و سفید و بد و خوب تقسیم و به فراخور دوری و نزدیکی اشخاص به خود، به آنها امتیاز می دهند.

 مرزبندی های سیاسی مبتنی بر تخیّلات آنها صورت می گیرد، بدون اینکه از مبنای منطقی برخوردار باشد، مفاهمیمی همچون چپ و راست، اصلاح طلبی و محافظه کاری و اصولگرایی با معیارهای آنان تعریف و تعیین مصادیق آن قائم به اراده آنهاست. کسانی که زیر علم اینان سینه می زنند مجوز ورود به متن قدرت را می یابند. در غیر این صورت همیشه باید در حاشیه بمانند. منافع ملی از دریچه منافع جناحی اشخاص موصوف تعریف و تفسیر می شود.

  گروه یاد شده در دل خود برای کسب قدرت بیشتر همواره به یک رقابت تخریبی اشتغال دارند و راهبرد این رقابت برای یکی «هیاهوست» و برای دیگری «اختناق»! اینان برای تداوم سلطه خود و عناصر شان همواره از ابزار توجیه بهره می گیرند.

 کافی است زیر سقف کوتاهی که اینان ساخته اند قرار گیرید، تا برغم هر گونه خطایی از برچسب اصولگرایی برخوردار شوید و یا اگر زیر علم گروه دیگری از آنها سینه بزنید هر چند اشتباهات فاحشی را مرتکب شده باشید از برچسب اصلاح طلبی بهره مند خواهید شد.

اما چنانچه کسی فریب این بازیهای سیاسی رانخورد، اگر از اصولگراترین یا اصلاح طلب ترین افراد هم باشد خارج از دایره اصولگرایی و اصلاح طلبی قرار خواهد گرفت.

 این جماعت صاحب تریبون های رسمی کشور هستند و بخش قابل توجهی رسانه ها را در اختیار دارند. عطسه فرد دلخواه را تیتر اول رسانه هایشان می کنند و او را از فرش به عرش می برند و بر عکس قادرند مواضع بازیگران سیاسی و غیر خودی ها را وارونه جلوه داده و وی را از عرش به فرش آورند.

 این است که کبوتران تشنه قدرت که همواره در آسمان قدرت به دنبال شکار قدرت در پروازند با رسیدن هر یک از اینان به قدرت، چرخی زده و  بربام آنان می نشینند.

 من معتقدم که اوضاع فعلی نتیجه عملکرد مستقیم چنین کبوترانی است که صرفا شیفته قدرت اند نه تشنه خدمت، و به اعتبار نزدیکی به اینان به قدرت رسیده اند. لذا اگر کمیته مبارزه با فساد شکل می گیرد بی حاصل است اگر مقام رهبری سالی را سال امام علی، سال پاسخگویی و یا سال همبستگی اعلام می نمایند نتیجه آن معکوس است، بدیهی است تا زمانی که اینان در متن قرار دارند و منابع قدرت در اختیار و انحصار آنهاست و هفتاد میلیون نفر جمعیت ایران در حاشیه واقع شده اند، نمی توان به تحولی جدی در روند حاکم و آینده ای مطلوب و متناسب با آرمانهای اول انقلاب دل بست.

منبع :

فایل تصویری این بخش از نطق : اینجا

متن کامل نطق : اینجا