خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

بیداد تبعیض نسبت به ترک های ایران

+0 به یه ن

بیداد تبعیض نسبت به ترک های ایران / آیا فعالین مدنی آذربایجان پان تورکیست هستند ؟

ادعای عده ای تمامیت خواه و برتری طلب مبنی بر تجزیه طلب و پان تورکیست نامیدن ترکان آذربایجان که با فعالیت مدنی خود خواستار برخورداری از حقوقی همچون حقوق همکشوری های فارس زبان هستند ، ادعایی نابخردانه و ناشی از تفکرات پان فارسیستی و شوونیستی و بی اعتقادی آنان بر ابتدایی ترین حقوق انسانی ترکها و ملل و اقوام غیر فارس دیگر در ایران است! که در مطلب پایین به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

ادامه این مقاله در اینجا