خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کتاب نیشابور در عصر ترکان منتشر شد

+0 به یه ن

نیشابور تورکلرین دونمینده

(غزنویله، سلجوقیله، خوارزمشاه لا، صفویله) کتابی.

یازان : هادی بکاییان 

کتاب نیشابور در عصر ترکان

🔘 برسی ترکیب جمعیتی نیشابور و مردم ترک نیشابور و بررسی تاریخچه حضور آن ها در شهر نیشابور .

🔘برسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر نیشابور به عنوان یکی از بزرگ ترین شهر های زمان قدیم

🔘هنرمندان و بزرگان نیشابور در آن عصر .

️ نوشته شده توسط : هادی بکائیان

ضمنا روستای بکاول فعلی فارس نشین است و اقای بکائیان ترک زبان نیستند