خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

جهت های جغرافیایی به زبان ترکی

+0 به یه ن

جهت های جغرافیایی به زبان ترکی

دوغو Doğu : شرق

باتی Batı : غرب

قوزئی Quzey: شمال

گونئی Güney : جنوب

در خراسان " گون دوغان Gün doğan (شرق)" و " گون باتان Gün batan (غرب) نیز بکار می رود.