خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کتاب یاد اولسن سراج اکبری به زبان ترکی استانبولی ترجمه گردید

+0 به یه ن

کتاب یاد اولسن نوشته سراج اکبری به زبان ترکی استانبولی ترجمه گردید

قشنگ  گین له : کتاب یاد اولسن مجموعه اشعار نوستالوژیک نوشته علی اکبر سراج اکبری توسط  دکتر  تالیب دوغان  با نام  ( قشنگ گین له ) به زبان ترکی استانبولی ترجمه گردید

موضوع کتاب در مورد دستور زبان و گرامر ترکی خراسانی، اهمیت و جایگاه لهجه ترکی بجنوردی در بین ترکان جهان و اینکه تا کنون چه تحقیقاتی  قبلا در این زمینه انجام شده است.