خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

هدف از مبالغه در معرفی ایران باستان

+0 به یه ن

هدف از مبالغه در معرفی ایران باستان

💥چرا اینقدر ایران باستان به ویژه عصر هخامنشی را علم می کنند؟ چرا این همه راست و دروغ را به هم می بافند تا آن دوران را طلایی نشان دهند و ایرانیان بازگشت آن دوران را در سر بپروراند؟ آیا این تفکر در خارج از مرزهای ایران برنامه ریزی نمی شود؟

🔴هدف آنها چیست؟  هدف از یاد کردن به ایران باستان بی تردید مقابله با اسلام است، زیرا اسلام مهم ترین تفکر برای مبارزه با استعمار و استکبار جهانی است.

💥باید به چپاولگران حق داد که برای مبارزه با اسلام برنامه ریزی کنند. آنان برای اسلام ستیزی، باید چیزی را به عنوان جایگزین به مردم بدهند. چه بسا در هر کشوری یک جایگزین خاص را مطرح کرده باشند. اما در کشور ما، "ایران باستان" و به دنبال آن "نژاد پرستی" را برگزیده اند.

💥آنقدر "باستان- باستان" و "هخامنشی- هخامنشی" کرده اند که برخی نا آشنایان با تاریخ می پندارند ایران بهشتی برین بود که مسلمانان با حمله به ایران، آن بهشت را به جهنم تبدیل کردند! همینکه کسی بخواهد انتقادی از ایران باستان مطرح کند، او را متهم به ضد ایرانی می کنند حال آنکه قبلا نشان دادیم که اینان توهین هایی بزرگ را به ملت ایران می کنند.

💥صداقت نداشتن باستان پرست ها در زمان هجوم صدام به روشنی معلوم شد. صدام رسما اعلام کرد که می خواهد نبرد قادسیه را تکرار کند و برای همگان واضح بود که او می خواست نقشه ی ایران را از زمین محو کند. اما همین ها که این همه برای ایران باستان سینه چاک می دهند، قدم در میدان های جنگ نگذاشتند؟! بی تردید آن چیزی که ایران را نگه داشت، اسلام بود ، نه این شعارهای پوچ و پوشالی که ورد زبان مدعیان وطن پرستی است.

✍انتشار پیام = گسترش آگاهی. نشر این پیام صدقه جاریه است. با باز نشر به گسترش آگاهی کمک کنید.

قیرخ میلیون تورک اوجاغی