خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

روز رفراندوم قانون اساسی

+0 به یه ن
روز رفراندوم قانون اساسی

یازدهم و دوازدهم آذرماه، یادآور روز رفراندوم قانون اساسی است. امروز ۳۷ امین سالگرد رأی آری ملت به این سند میثاق ملی است. ۳۷ سال گذشت ولی هنوز اجرای اصولی که متضمن حقوق اقوام ایرانی است ( مانند اصل ۱۵ و ۱۹) کماکان معطل مانده است. عمر دولت « حقوقدان و نه سرهنگ » هم دارد به سر میرسد، ولی ابتدایی ترین «حق» اقوام مبنی بر آموزش زبان مادری « پاسخ حقوقی» نگرفته است. آیا دولت « تدبیر و امید»، اقوام ایرانی را با «بی تدبیری»، «ناامید» خواهد کرد؟

 الزام دولت به آموزش زبان های قومی در مدارس ایران در جریان مذاکرات درباره ی اصل 15قانون اساسی.👆 کتاب"مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی"جلد ۱ص 577