خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

اتحادیه ایلی

+0 به یه ن

 

 💯اتحادیه ایلی💯

💢 اتحادیه ایلی یا دولت تورکمانی= تورکمان با طایفه و ائتنیک تورکمن که یکی از طوایف سترگ تورکان اوغوز است و عمدتا در شمال ممالک محروسه، و تورکمنستان و افغانستان ساکن هستند فرق دارد.

💢تورکمان یک اتحاد سیاسی و اجتماعی تورکان بوده که از اتحاد بوی‌ها(قبیله ها) و طوایف مختلف تورک برای ایجاد یک حاکمیت بوجود می آمده است. مثل؛ تورکمانان اووشار، صفوی، قاجار و غیره.. 

💢اتحادیه ایلی قایی از طوایف مختلف تورکی  تشکیل شده است که از مناطق متختلف به این اتحادیه به زعامت ایل قاشقای پیوسته اند.

💢در تشکیل این اتحادیه اووشارها (افشار) بعد از قایی ها رتبه بعدی را دارا  هستند (در آنادولی نیز وضع بدین منوال است)، عمله، ایماق های؛ ایمور (فارسیمدان)؛ دره شوری، اینانلو؛ شوش بئیلی (شش بلوکی) و طایفه رحیمی و سایره به این ایل منصوب هستند. طوایف : بایات، دولقادار (ذوالقدر)؛ یؤروک؛ خلج، قاراپاپاق (بورچالی)، تورکمن و سایره نیز بقیه تشکیل دهندگان این اتحادیه ی ایلی هستند.

💢همچنین تبعیدها و مهاجرت مداوم تورکان آزربایجان مخصوصا از شهرهای تبریز، زنگان (خمسه)، اورمیه و اردبیل در آساناگ های این ایل منعکس گردیده است.

💯 به عنوان نمونه

بو یول گئدیر تبریزه

قناتی ریزه ریزه

خودام بیر یول وئر بیزه

بیز گئده ک اؤلکه میزه

💢و تعداد زیادی از یؤروک های تورکیه نیز در تشکیل این اتحادیه شرکت داشته اند، چنانکه در یکی از اشعار قدیمی قدیمی این اشتراک مترنم است:

صبا قونداک استانبولون دؤورون

قوش آتاراک اؤردگینه قازینا.

دکتر ارگین اووشار