خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

تومان واحد پول ایران شد

+0 به یه ن

تومان واحد پول ایران شد

💢هیئت وزیران در جلسه امروز 17/09/95  با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، هر تومان را برابر با 10 ریال تعیین گردید.

تومن :  :Tümənتومان، تمان، تمن، تومانه، طومان : کلمه ای تورکی-آلتائی به معنی ده هزار، واحد شمارش معادل ده هزار، واحد پول، واحد پولی بزرگ در دولت های تورکی حاکم بر ممالک محروسه(ایران)امروز، ایالت و توده بزرگ انباشته شده، تعداد زیاد، بیشمار، قصبه ای مشتمل بر صد ده، واحد نظامی مرکب از ده هزار سرباز، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی (از همینجا رتبه امیر تومان به معنی فرمانده ده هزار، سرلشکر) است. تومان در اصل بر رقم های کلان دلالت می کرده است.

💢مصدر تومه نیز در زبان تورکی به معنای ثروتمند شدن و زیاد شدن از همین کلمه مشتق شده است.

اٶکوش اٶودو ایله، تومن مین ثنا × اوغان بیر بایاتا اونا یوخ فنا

 Öküş övdü ilə Tümən min səna/ Uğan bir bayata, ona yox fəna

/ عتبه الحقایق /

💢کاربرد تومان در سنگ نوشته های تورکی حکایت از پیشینه کهن این واژه دارد. ریشه واژة تومان را مونقولی، تورکی و برخی نیز چینی دانسته اند. تومن زبان در تخاری کهن با ضبط تمان - تیمن و در تخاری متأخر به شکل تومانه در معنای ده هزار به کار رفته است. بعضی بر آن آنند که این واژه از زبان چینی کهن یا پیش از چینی به زبان تخاری راه یافته است. اما مستندات و ادله‌ی قابل توجهی ریشه این کلمه را در تورکی میدانند و آلتائی از دیرباز این کلمه در بین تورکان و امپراتوری های تورک متداول بوده است.

منبع : خبر گزاری فارس :

http://www.farsnews.com/