خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

الماس دریاى نور نادر شاه ترکتبار

+0 به یه ن

الماس دریاى نور یکى از جواهراتى که نادرشاه با خود از هند آورد. در رقابت هاى پس از مرگ نادرشاه الماس دریاى نور به دست آقا محمد خان قاجار افتاد. این الماس و بقیه جواهرات تا امروز پشتوانه پول ایران است.

الماس کوه نور بر روى تاج ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا،در رقابت هاى پس از مرگ نادرشاه این الماس به دست سردار افغان نادرشاه افشار احمد خانى درانى رسید که بعد ها این الماس به دست انگلیسى ها افتاد.

قایناق : توران شهر کانالی