خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

آیا میدانید؟؟؟

+0 به یه ن

آیا میدانید؟؟؟

در دوران رضا خان پهلوى نام هاى جغرافیایى بومى، به خصوص نام هاى عربى و ترکى عوض شد و بلوچستان را مکران، ساوجبلاق را مهاباد، ارومیه را رضاییه، محمره را خرمشهر و قمیشلو را نیستان نام گذارى کردند. این جریان بر نام گذارى افراد هم تأثیر گذاشت.

منبع : عرب ستیزى در ادبیات معاصر ایران، ص٢٨، جویا بلوندل سعد.