خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کتاب تاریخ خراسان منتشر شد

+0 به یه ن

تاریخ خراسان. رجب اوسلو. ترجمه: پرویز زارع شاهمرسی. انتشارات اختر. تبریز. 1395