خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

پاچه یئمک : پاچه خوری

+0 به یه ن

پاچه یئمک : پاچه خوری

از زبان ناصرالدین شاه نقل است که؛ ما را به قصد شکار آهو به دشت قزوین بردند و من در شش زرعی به شکار شلیک کردم .من به چشم خود دیدم که تیرم به خطا رفت! ولی اطرافیان به شدت هر چه تمامتر، هورا و هیاهو و سر و صدا راه انداختند.! که دست خوش اعلیحضرتا، تیرت به هدف خورد! و من در حالیکه به فکر فرو رفته بودم به ملازمینم گفتم ؛

آینده این ملک و مملکت تنگ و تاریک است! زیرا که "پاچه خواری" ریشه این سرزمین را خواهد سوزاند! جالب اینکه اینان پی به مقصودم نبردند و چند باره شروع کردند به تشویقم و هورا کشیدن...!!

کانال تهران تورکلری