خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

دروغهای نویسندگان تاریخ دورۀ قاجاریه

+0 به یه ن

دروغهای نویسندگان تاریخ دورۀ قاجاریه

تا به حال نویسندگان تاریخ دورۀ قاجاریه با چنان اغراق، عوامفریبی، تحمیق و دروغهایی تاریخشان را پر می کردند که حتی خواندن اش توهین به درجۀ هوش و ذکاء خواننده بود. برای نمونه اظهار اینکه چون ناصرالدین شاه به اروپا سفر کرده بود پس خزانۀ دولت از پر خرجی های این سفر خالی و دولت ایران ورشکست شده بود!!! خرج سفر یک شاه با 10-20 نفر حتی فقیرترین و کوچکترین کشورهای دنیا را ورشکست نمی کند تا چه برسد به یک پادشاهی بزرگ. مگر یک پادشاه در یک سفر چقدر می تواند پول هتل بدهد و چند پرس غذا بخورد که یک پادشاهی ورشکست شود و مشمئزکننده ترین وجه این نوع دروغهای سطح پایین این بود که گویندگان این دروغها خودشان تحصیل کردۀ خارج بودند مانند دکتر محمود افشار یزدی که بعنوان پسر یک تاجر یزدی بابی مدرسه اش را در مدرسۀ انگلیسی در کلکتۀ هندوستان و دانشگاه اش را در ژنو سویس میگذراند و ادعا میکند که خرج تحصیلات پر خرج اش را پدر تاجراش پرداخته ولی افرادی از قماش او معتقد بودند که سفر اروپایی ناصرالدین شاه، ایران را ورشکست نموده و ایران توان پرداخت سفر چند نفر به اروپا را ندارد !!!؟؟؟ یعنی ایران با تحصیلات خارج و سالها زندگی در خارج افرادی همچون دکترمحمود افشار ، حسن تقی زاده، قزوینی ، ارانی ، بزرگ علوی ، کیانوری ، صادق هدایت ، مصدق و... ورشکست نمیشود ولی فقط با یک سفر پادشاه قاجار به خاک سیاه می نشیند!!!؟

سومر-تورک باغی