خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

جهل و خرافات عامل اصلی عقب ماندگی ملت‌هاست

+0 به یه ن

💯میگویند:

💢سفیر انگلیس در دهلی ازمسیری در حال گذر بود، میبیند یک جوان هندی، لگدی به گاوی میزند؛ گاوی که در هندوستان مقدس است!

💢سفیر انگلیس از خودرو خود پیاده شده و به سوی گاو میدود و گاو را میبوسد! در این لحظه گاو ادرار میکند و سفیر انگلیس با ادرار گاو دست و صورتش را میشوید!

💢بقیه مردم حاضر که میبینند یک غریبه اینقدر گاو را محترم  میشمارد، در جلوى گاو ،سجده میکنند و آن جوان را مجازات میکنند.

👤همراه سفیر انگلیس با تعجب میپرسد:
💢چرا این کار را کردید؟!

👤سفیر میگوید:

💢لگد این جوان آگاه، میرفت که فرهنگ هندوستان را پنجاه سال
جلو بیاندازد، ولی من نگذاشتم❗️

📝جهل و خرافات عامل اصلی عقب ماندگی ملت‌هاست

💢دشمنان یک ملت رواج دهنده جهل و خرافات در فرهنگ آن ملت هستند.

☪40میلیون تورک آخاغی