خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

زلزله نسبتا شدیدی مشهد و خراسان رضوی را لرزاند

+0 به یه ن

16/01/96 ساعات  10 , 40 مشهد و رضوی خوراساندا ترپه نیش 6 ریشتر

در تاریخ 16/01/96 در ساعت 10 و 40 دقیقه زلزله نسبتا شدیدی مشهد را لرزاند