خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

تاریخ...

+0 به یه ن

تاریخ...

💢اگر از تاریخ امروز 240 سال به عقب برگردید، "آمریکایی" پیدا نخواهید کرد .

⚠️اگر 540 سال عقب برگردید، روس پیدا نخواهید کرد .

⭕️اگر 1200 سال به عقب بروید، انگلیسی

🔺 اگر 1700 سال به عقب بروید فرانسوی

 ♻️اگر 2000 سال به عقب برگردید، آلمانی

♨️ اگر 2500 سال به عقب برگردید آریایی و چینی پیدا نخواهید کرد .

💯اما اگر در تاریخ نوع بشر هر چقدر به عقب برگردید، ترک را خواهید دید .

و یافته های باستان شناسان به قدمت 7000 ساله ترکان ایران اذعان دارند!

✅اگر بخواهید با حربه و دروغ تورکها را از تاریخ حذف کنید، دیگر هیچ چیزی از تاریخ باقی نخواهد ماند.

تورکلرین بیرلیک آخاقینا (کانالینا )قوشولون