خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ترک های خراسان

+0 به یه ن
ترک های خراسان :

ترکی خراسانی غالباً در شمال استان خراسان بزرگ، ناحیه مرزی کشور ترکمنستان و قسمتی از نواحی مرکزی خراسان کاربرد دارد.

✅محدوه پراکندگی ترک های خراسان از طرف غرب به شرق از آزاد شهر، رامیان، علی آباد شروع می شود و در خراسان بزرگ تا مرز افغانستان ادامه دارد و از شمال به جنوب از مرز تورکمنستان شروع و در استان های خراسان تا کناره های کویر ادامه می یابد.

✅مهمترین مناطق ترک نشین در خراسان عبارتند از :

✅بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان، درگز، کلات، اسفراین، سبزوار، نیشابور، سرولایت، جوین، جغتای، نقاب و روستاهای تابعه، … و ترکان مهاجراز نقاط دیگر که در مشهد (اعم از خراسانی، آذربایجانی) ساکن هستند.

✅ گرگان امروز را دیگر نمی توان شهر تورک نشین دانست، اما بخشی از مردم گرگان نیز تورک خوراسان هستند.

✅ نیشابور و سبزوار شهرها فارس و ترک قاطی و روستاهای دو شهر اکثرا تورک خوراسان هستند.

✅ بخشی از مردم سمنان در مرزهای سمنان با خراسان های رضوی و شمالی نیز ترک خراسان هستند.

✅ تقریبا از هر سه خانواده تورک های شیروانی و بجنوردی و قوچانی و … یک یا دو نفر در مشهد زندگی می کنند و با توجه به تورک های دیگر نقاط مقیم در مشهد نیز می توان تناسب بست که چقدر از مردم مشهد از شهر های تورک نشین خوراسان هستند.

✅ جغتای، جوین و بخشی از مردم تورکمنیستان و برای نمونه فیروزه، باقر و…. در عشق آباد نیزتورک خوراسان هستند.

✅ یک گزارشگر ARTE (تلویزیون مشترک فرانسه و آلمان) گزارشی از کرج تهیه کرده بود و این گزارش نشان می داد که بخش بزرگی از مردم کرج تورک خراسان هستند و تحقیقات یک خبرنگار جمهوری ازربایجان نیز نشان می دهد که بخش بزرگی از مردم کرج تورک خراسان می باشند.

🔴 منبع : کتاب تمثیل و مثل ترکی خراسانی. بخش نگاهی به ترکی خراسانی.