خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

با خرید و مطالعه کتاب های فرهنگی خود از نویستدگان خود حمایت

+0 به یه ن

🌺با خرید و مطالعه کتابهای فرهنگی خود:
1. از شاعران و نویستدگان و هنرمندان خود که  حمایت دولتی نمیشوند حمایت میکنیم.
2. آگاهی خود را از اصالت غنی خود بالا برده و به نسل بعد منتقل میکنیم.